MCMF USA ANBI status required information

Melles Classical Music Foundation USA aims to have a tax exempt ‘ANBI-status’. The following information is published according to Dutch law (in Dutch).

Statutaire handelsnaam:
(Stichting) Melles Classical Music Foundation USA

EIN nr: 84-3228924
RSIN (fiscal identification) nr: 8260 97 777

Contactgegevens:
MCMF USA
444 W C Street STE 200
San Diego, CA 92101
USA

E-mailaddress

Doelstelling:
De stichting tracht haar algemeen nut beogend doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het structureel (doen) verwerven en beheren van financiële fondsen;
b. het (doen) organiseren van evenementen en bijeenkomsten voor klassieke muziek door muziekgezelschappen van verschillende grootte (strijkkwartet, kamerorkest, volledig orkest), in het bijzonder met het oogmerk om jonge solisten de gelegenheid te bieden met een muziekgezelschap op te treden en concertervaring op te doen;
c. het (doen) bevorderen van de (digitale) verspreiding van in beginsel niet-commerciële klassieke muziekopnames;
d. het (doen) bevorderen van het ontwerpen, componeren, redigeren en publiceren van in beginsel klassieke muziekstukken en/of arrangementen;
e. het financieel (doen) ondersteunen van veelbelovende musici;
f. het (doen) verrichten en ondersteunen van fondsenwervingsactiviteiten en subsidieaanvragen;
g. en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan:
Financiële ondersteuning van de culturele sector wordt door de overheid niet langer als een van haar bestuurstaken beschouwd. Om het voortbestaan en de ontwikkeling van deze sector te handhaven is daarom hulp van andere partijen noodzakelijk. Dit is de reden dat MCMF USA in het leven is geroepen – datum van oprichting: 20 september 2019. MCMF USA hecht veel waarde aan de ondersteuning en ontwikkeling van de klassieke muziek in de ruimste zin des woords.

Het vermogen van Stichting Melles Classical Music Foundation USA wordt bij de professionele vermogensbeheerder belegt middels een defensieve portefeuille.

Om haar activiteiten te financieren zal MCMF USA fondsen werven bij particulieren, bedrijven en andere instellingen (ANBI’s) die zich richten op de financiële ondersteuning van de culturele sector. De wijze en de momenten waarop deze fondswerving zal plaatsvinden, wordt periodiek vastgesteld door het bestuur.

De verworven gelden zullen uitsluitend worden aangewend conform de doelstelling van MCMF USA. Door de financiële ondersteuning kunnen opnamen en/of uitvoeringen van producties gerealiseerd worden. Daarnaast verleent MCMF USA ook financiële ondersteuning aan jonge talentvolle musici in opleiding. De gemaakte opnamen worden in beginsel niet gebruikt voor verkoopdoeleinden, maar ter documentatie van gesponsorde activiteiten (aantonen geld gebruikt voor beoogde doel), ten behoeve van het interesseren van potentiële sponsors (tastbaar voorbeeld stijl en uitvoeringsniveau), en PR activiteiten (publicatie op YouTube en/of andere media).

Jaarlijks bij het vaststellen van de jaarrekening van het voorgaande jaar zal ook een begroting van het komende jaar worden vastgesteld.

Bestuurssamenstelling:
Namen van de bestuurders:
G.R.J. Melles, President
P.J. van der Hof, Chief Financial Officer
J. Parker, Secretary

G.R.J. Melles is zelfstandig bevoegd; P.J. van der Hof en J. Parker zijn gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen financiële vergoeding.

Actueel jaarverslag van de activiteiten:
Zie Agenda.

Balans en staat van baten en lasten