ANBI status verplichte informatie

Melles Classical Music Foundation heeft een ‘ANBI-status’.
The following information is published according to Dutch law (in Dutch).

Statutaire handelsnaam:
(Stichting) Melles Classical Music Foundation

KvK no.:
55341322

RSIN no.:
851662444

Contactgegevens:
MCMF ROTTERDAM
Laan op Zuid 88
3071 AA Rotterdam

T +31 10 297 4444
F +31 10 297 4440
E-mail

Doelstelling:
De stichting tracht haar algemeen nut beogend doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het structureel (doen) verwerven en beheren van financiële fondsen;
b. het (doen) organiseren van evenementen en bijeenkomsten voor klassieke muziek door muziekgezelschappen van verschillende grootte (strijkkwartet, kamerorkest, volledig orkest), in het bijzonder met het oogmerk om jonge solisten de gelegenheid te bieden met een muziekgezelschap op te treden en concertervaring op te doen;
c. het (doen) bevorderen van de (digitale) verspreiding van in beginsel niet-commerciële klassieke muziekopnames;
d. het (doen) bevorderen van het ontwerpen, componeren, redigeren en publiceren van in beginsel klassieke muziekstukken en/of arrangementen;
e. het financieel (doen) ondersteunen van veelbelovende musici;
f. het (doen) verrichten en ondersteunen van fondsenwervingsactiviteiten en subsidieaanvragen;
g. en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan:
Financiële ondersteuning van de culturele sector wordt door de overheid niet langer als een van haar bestuurstaken beschouwd. Om het voortbestaan en de ontwikkeling van deze sector te handhaven is daarom hulp van andere partijen noodzakelijk. Dit is de reden dat MCMF op 22 mei 2012 in het leven is geroepen. MCMF hecht veel waarde aan de ondersteuning en ontwikkeling van de klassieke muziek in de ruimste zin des woords.

Het vermogen van Stichting Melles Classical Music Foundation wordt bij de professionele vermogensbeheerder belegt middels een defensieve portefeuille.

Om haar activiteiten te financieren zal MCMF fondsen werven bij particulieren, bedrijven en andere instellingen (ANBI’s) die zich richten op de financiële ondersteuning van de culturele sector. De wijze en de momenten waarop deze fondswerving zal plaatsvinden, wordt periodiek vastgesteld door het bestuur.

De verworven gelden zullen uitsluitend worden aangewend conform de doelstelling van MCMF. Door de financiële ondersteuning kunnen opnamen en/of uitvoeringen van producties gerealiseerd worden. Daarnaast verleent MCMF ook financiële ondersteuning aan jonge talentvolle musici in opleiding. De gemaakte opnamen worden in beginsel niet gebruikt voor verkoopdoeleinden, maar ter documentatie van gesponsorde activiteiten (aantonen geld gebruikt voor beoogde doel), ten behoeve van het interesseren van potentiële sponsors (tastbaar voorbeeld stijl en uitvoeringsniveau), en PR activiteiten (publicatie op YouTube en/of andere media).

Jaarlijks bij het vaststellen van de jaarrekening van het voorgaande jaar zal ook een begroting van het komende jaar worden vastgesteld.

Bestuurssamenstelling:
Zie boven. G.R.J. Melles is zelfstandig bevoegd; P.J. van der Hof en D.J. Buter zijn gezamenlijk bevoegd.

Namen van de bestuurders:
Zie boven.

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen financiële vergoeding.

Actueel jaarverslag van de activiteiten:
Zie Agenda.

Balans en staat van baten en lasten

Voor informatie over MCMF USA, klik hier.